0867 921 289

TƯ DUY ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tư duy là “quá trình phản ánh hiện thực khách quan” là “giai đoạn cao của quá trình nhận thức, đi sâu vào bản chất và phát hiện ra tính quy luật của sự vật bằng những hình thức như biểu tượng, khái niệm, phán đoán và suy lí”.

“Chiến lược” là kế hoạch hành động và/hoặc khoa học/nghệ thuật, bao gồm nhiều sách lược sáng tạo, thông minh, nhằm đạt tới những kết quả lớn, tổng thể, lâu dài trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự.

Khái niệm chiến lược thường được quy ước áp dụng cho các giai đoạn từ trung hạn đến dài hạn. Mặc dù còn nhiều cách hiểu nhưng về cơ bản, tư duy chiến lược có thể được định nghĩa là: cách đặt vấn đề bao quát, logic, hợp lý, nhiều tầng nấc, sáng tạo, nhằm đạt những kết quả lớn, có tác động đáng kể, lâu dài.

Khi tham gia khóa học tại Tradingstation bạn sẽ được tiếp cận với:

 • Kết hợp được tư duy logic với tư duy sáng tạo;
 • Có tầm nhìn xa
 • Mục tiêu rõ ràng, triển khai thành những nhiệm vụ cụ thể, được bố trí nguồn lực phù hợp
 • Linh hoạt, tạo khoảng lùi để xem xét lại mọi việc khi cần thiết và có thể ứng biến với thay đổi của tình hình (exit strategy)
 • Lắng nghe, học hỏi cái mới và vận dụng kịp thời; tiếp cận mở để tránh sót ý tưởng
 • Coi trọng bài học lịch sử và bề dày kinh nghiệm
 • Thoát khỏi lối mòn bằng các môi trường tư duy đặc biệt
 • Lạc quan nhưng thực tế về tính khả thi
 • Tập hợp đội ngũ cố vấn giỏi
 • Tránh phán xét; chỉ phản biện bằng lập luận
 • Kiên trì và kiên nhẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *